السّلام علی المهدی

یا صاحب الزمان؛ نظر عنایتی کن

گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن                 گفتا تو هم از معصیت صرف نظر کن

گـفتم به نـام نامـیت هر دم بـنـازم                گـفتا که از اعـمال نیکـت سـرفرازم

گـفتم که دیـدار تـو بـاشد آرزویم                 گفتا که در کوی عمل کن جستجویم

گفتم بیا جـانم پر از شهد صفا کـن                 گـفتا به عهد بندگی با حق وفـا کـن

گفتم به مهدی بر من دلخسته رو کن                گـفتا ز تـقـوا کسـب عـزّ و آبرو کن

گفتم دلـم بـا نـور ایمان منجلی کن                گفتا تمسک بر کـتاب و هم عـمل کن

گفتم ز حـق دارم تـمـنای سـکینه                 گفتا بـشوی از دل غـبار حـقد و کینه

گفتم رخـت را از من واله مـگردان                 گفتا دلـی را با سـتم از خـود مرنجان

گفتم به جان مادرت من را دعا کن                  گفتا که جـانت پـاک از بـهر خدا کن

گفتم ز هـجـران تو قلبی تنگ دارم                گفتا ز قـول بی عـمل مـن ننگ دارم

گفتم دمی با من ز رأفت گفتگو کن                  گفتا به آب دیـده دل را شـستشو کـن

گفتم دلـم از بـند غـم آزاد گـردان                 گفتا که دل بـا یـاد حــق آبـاد گردان

گفتم که شـام تــا دلها را سحر کن                 گفتا دعـا هـمواره بـا اشـک بـصر کن

گفتم که از هجـران رویت بی قرارم                 گفـتا کـه روز وصـل را در انـتـظـارم

برای خوشنودی قلب مقدّسش؛ صلوات

/ 1 نظر / 3 بازدید
شیرین و شیما

[گل] بعد از مدتها با تولد یک سالگی وبلاگمون اومدیم ، شما هم تشریف بیارید خوشحال میشیم. [گل]