پاسخ شیخ بهایی(ره) به شعر یک سنّی

ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ(ﺭﻩ) ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽﺩﺭ مورد ﺑﺮﺍﺋﺖ و بیزاری ﺍﺯ ﺧﻠﻔﺎ ﺷﻌﺮﯼ ﺳﺮﻭﺩﻩ است.

شعر آن ناصبی این است:

ﺃﻫﻮﻯ ﻋﻠﻴّﺎً ﺃﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﻻ *** ﺃﺭﺿﻰﺑﺴﺐّ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮٍﻭ ﻻ ﻋﻤﺮﺍ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﻣﯿﺮالمؤﻣﻨﯿﻦﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ سب و ﻟﻌﻦ أﺑوﺑﮑﺮ ﻭ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻭﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻴﺎ ﻓﺪﻛﺎً *** ﺑﻨﺖﺍﻟﻨﺒﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍلله ﻗﺪ ﻛﻔﺮﺍ

ﻭ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪﺍﮔﺮ ﻓﺪﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺧﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ(ص) ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ، ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ

ﺍلله ﺃﻋﻠﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺄﺗﻴﺎﻥ ﺑﻪِ *** ﻳﻮﻡﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺬﺭٍ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺬﺭﺍ

ﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﻬﺘﺮ می‌‌داند ﮐﻪﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﻋﺬﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮﺕ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ(ره) ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ:

ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪّﻋﻲ ﺣﺐَّ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻭﻟﻢ *** ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺴﺐّ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮٍ ﻭﻻ ﻋﻤﺮﺍ

ﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﻭﺻﯽﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻟﻌﻦ ﺍﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﻭ ﻋﻤﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﯼ

ﻛﺬِﺑﺖَ ﻭﺍلله ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺤﺒَّﺘﻪِ *** ﺗﺒّﺖ ﻳﺪﺍﻙَ ﺳﺘﺼﻠﻰ ﻓﻲ ﻏﺪٍ ﺳﻘﺮﺍ

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺫﺍﺕ ﺣﻖ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼﻣﺤﺒﺘﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻮﺩ، ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺩﺍ ﺟﺰﺍﯾﺖ ﺩﻭﺯﺥ ﺍﺳﺖ

ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻬﻮﻯ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﻗﺪ *** ﺍﺭﺍﻙَ ﻓﻲ ﺳﺐ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﻩ ﻣﻔﺘﻜﺮﺍ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺩﺭ لعن ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻭ ﺩﺭﻧﮓ ﻭ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﻓﺈﻥ ﺗﻜﻦ ﺻﺎﺩﻗﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﻪِ *** ﻓﺎﺑﺮﺉﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻤﻦ ﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﺪﺭﺍ

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻋﺎﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮﻫﺴﺘﯽ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﻏﺪﺭ ﮐﺮﺩ ﺗﺒﺮّﯼ ﮐﻦ

ﻭﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺧﻢٍ ﻭﺑﻴﻌﺘﻪُ *** ﻭ ﻗﺎﻝﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﻫﺠﺮﺍ

ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺺ ﻏﺪﯾﺮ ﻭ ﺑﯿﻌﺘﺶﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩ، ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﻫﺬﯾﺎﻥ می‌‌گوید

ﺃﺗﻴﺖَ ﺗﺒﻐﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﻓﺪﻙٍ *** ﺃﺗﺤﺴﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻣﺴﺘﺘﺮﺍ

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻓﺪﮎ ﺭﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﻨﯽ، ﺁﯾﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪﻥ ﻣﺴﺘﺘﺮ می‌‌شود؟!

ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺼﺐ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻓﺎﻃﻤﺔٍ *** ﺳﻴﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻣﻤﻦ ﺟﺎء ﻣﻌﺘﺬﺭﺍ

ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ مسأله ﻏﺼﺐﺣﻖ ﺯﻫﺮﺍﯼ أﻃﻬﺮ، ﻋﺬﺭ ﻫﺮ ﻣﻌﺘﺬﺭﯼ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﺪ

ﻓﻜﻞُ ﺫﻧﺐٍ ﻟﻪ ﻋﺬﺭٌ ﻏﺪﺍﺓ ﻏﺪٍ *** ﻭﻛﻞﻇﻠﻢٍ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺮ ﻣﻐﺘﻔﺮﺍ

ﭘﺲ ﺩﺭ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﺤﺸﺮ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽﯾﮏ ﻋﺬﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ، ﻭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻇﻠﻤﯽ ﺁﻣﺮﺯﯾﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻤﻦ ﺃﻳﺎﻣﻪُ ﺻُﺮﻓﺖ *** ﻓﻲﺳﺐِ ﺷﻴﺨﻴﻜﻢ ﻗﺪ ﺿﻞ ﺃﻭ ﻛﻔﺮﺍ

ﭘﺲ ﺑﻪ ﺁن کسی که ﻋﻤﺮﺵ ﺭﺍﺩﺭ لعن شیخین‌‌تان ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﻝ ﻭ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪ!!

ﺑﻞ ﺳﺎﻣﺤﻮﻩ ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻻ ﻧﺂﺧﺬﻩُ *** ﻋﺴﯽﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪُ ﻋﺬﺭٌ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺬﺭﺍ

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪﻣﻮﺍﺧﺬﻩ‌‌ﺍﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ!

ﻓﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﺬﺭ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺇﺫ ﺑﺰﻏﺖ *** ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻣﺘﻀﺢٌ ﻛﺎﻟﺼﺒﺢ ﺇﺫ ﻇﻬﺮﺍ

ﭼﺮﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻋﺬﺭ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ لعن ﺷﯿﺨﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﻣﺜﻞ ﺻﺒﺢ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ!

ﺣﺒﯿﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﯽ ﺍﻟﺨﻮﺋﯽ(ﻡ ۱۳۲۴ ﻫـ ﻕ)، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻋﺔ ﻓﯽ ﺷﺮﺡ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ


آرشیو مطالب در مورد اهل سنت را در اینجا ببینید

/ 27 نظر / 57 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sahba

جالب بود وبلاگت موفق باشی

صفی پور

سلام وبلاگ جالبی دارین... با تبادل لینک موفق هستین خبرم کنید؟؟؟ به وبلاگ منم بیاین خوشحال میشم..[خداحافظ]

دنیای بهاری

سلام دوست عزیز.ممنون که به وبلاگ من سر زدی...وبلاگ زیبا وپر محتوایی داری...در یک فرصت مناسب میام وپستای اخرتم میبینم در کل وبلاگت خیلی خوبه.امیدوارم بازم به من سر بزنی.

پرسپولیس(ارتش سرخ)

مطالب بسیار جالب خواندنی و آموزندی نوشته اید.ممنون از شما که اینقدر در این زمینه فعالیت دارید. بازهم به وبلاگ ما سربزنید

امیر

سلام ممنونم از حضورت گاهی باید آرزوهایـــت را مثل قاصدک بگذاری کف دست و بسپاریشان به دســت باد تا بــروند و سهم دیگران شوند…. ------------------------------------------------ نظرت در مورد این یکی وبم چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مینو

سلام وبلاگ خوبی دارید منتظرحضور گرمتان هستم

مریم

سلام وب زیبا وپرمحتوایی دارید.قبلا در وب خاطرات معلم برایم پیام گذاشتید وخوشحال می شم از وب دیگرم هم دیدن کنید.من با اجازه شما را لینک کردم ،چون فرهنگی هستم وبه شاگردانم هر هفته یک حدیث یاد می دهم وخوشحال می شوم احادیث ساده تر بگذارید تا برای شاگردان اول ابتدایی مناسب باشد .ممنون ،در پناه حق[گل]

محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- ------*♥*♥*♥*♥*♥*----- -------- *♥*♥*♥* -------- ----------- *♥* ----------- ┐───────────────────────────────────────────────────────┌ امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستى نمایند. مستدرک، جلد12، صفحه ی 413 ┘───────────────────────────────────────────────────────└

lمحب زهرا

با سلام مطالب زیبایتون رو خواندم . .............................. چگونه بدانیم نزد امام رضا(ع) چه جایگاهی داریم؟ متن حدیث: الحسن بن الجهم : قُلتُ لِأَبِي الحَسَنِ عليه ‏السلام : لا تَنسَني مِنَ الدُّعاءِ . قالَ : (أ)وَتَعلَمُ أنّي أنساكَ ؟ فَتَفَكَّرتُ في نَفسي وقُلتُ : هُوَ يَدعو لِشيعَتِهِ وأنَا مِن شيعَتِهِ ، قُلتُ : لا ، لا تَنساني . قالَ : وكَيفَ عَلِمتَ ذلِكَ ؟ قُلتُ : إنّي مِن شيعَتِكَ ، وإنَّكَ لَتَدعو لَهُم . فَقالَ : هَل عَلِمتَ بِشَيءٍ غَيرِ هذا ؟ قُلتُ : لا . قالَ : إذا أرَدتَ أن تَعلَمَ ما لَكَ عِندي فَانظُر (إلى) ما لي عِندَكَ . ترجمه حدیث: حسن بن جَهْم نقل می‌کند: به امام رضا عليه ‏السلام گفتم: مرا از دعا فراموش مكنید حضرت فرمود : گمان مى‌كنى كه من فراموشت مى‏‌كنم؟ اندكى در خودم انديشيدم و با خود گفتم: او براى شيعيانش دعا مى‏‌كند و من نيز از شيعيانش هستم. آن‏گاه گفتم: نه، فراموشم نمى‌كنید. فرمود : از كجا فهميدى؟ گفتم : من از شيعيانت هستم و شما برايشان دعا مى‌‏كنید. فرمود : آيا متوجّه چيز ديگرى جز اين شدى؟ گفتم : نه فرمود : هرگاه خواستى بدانى كه نزد من چه جايگاهى دارى، ببين من نزدت چه جايگا