یافتن انگشتر با معادله ریاضی

«یافتن انگشتر در انگشت دوستتان»

اگر دوست شما انگشترتان را از شما گرفته و می‌گوید اگر گفتی در کدام انگشت من است، آن را به تو می‌دهم، هرگز نگران نشوید و با یک معادله ساده!!! ریاضی آن را از او پس بگیرید.

به او بگویید برای آن انگشتی که انگشتر در آن است، عدد 4 را در نظر بگیرد.

و اما سایر انگشتان؛ برای آن انگشتانی که در طرف انگشت کوچک قرار دارند، برای هر کدام عدد 2 را در نظر بگیرد و برای انگشتانی که در طرف انگشت شصت قرار دارند، برای هر کدام عدد 1 را در نظر بگیرد. آنگاه تمام این اعداد را با هم جمع کند و حاصل جمع را به شما بگوید.

اکنون اگر حاصل جمع؛ 12 باشد، انگشتر در انگشت ابهام(شصت) است.

اگر حاصل جمع؛ 11 باشد، در انگشت سبّابه(اشاره) است.

اگر حاصل جمع؛ 10 باشد، در انگشت وسط است.

اگر  حاصل جمع؛ 9 باشد، در انگشت بنِصِر(کنار انگشت کوچک) است.

و اگر حاصل جمع؛ 8 باشد، در انگشت خنِصِر(کوچک) است.

موفق باشید.

/ 2 نظر / 7 بازدید
امیر

سلام خیلی جالب بود

نعيمه

سلام جالب اما توضيحت واضح نيست مثال بزن