اشعار متصل و جالب!!!

 

پیشلطیفطلعتشقیمتمهشکستهشد ××× پیشبنفشهخطشگلبهچمننهفتهشد

شبعیشمنغمگینبهمحنتصبحگشت امّا ××× بلطفگهگهینتمیشکیبیقلبغمزارا

شبعیشمنهفتهگشتبغم ××× گلعیشمنهفتهگشتبخار

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
آریا

[گل]زیباست سری هم به خونه من بیا[گل]

خوش خبر

خیلی جالب بود و البته تا حدودی هم مشکل. این شعر یه چیزی تو همین مایه‌هاست: دراین درگه که گه گه که که و که که شود ناگه ..............مشو غره به امروزت که ازفردا نه ای آگه. موفق باشی

دنیز

بی مزه بود[نیشخند][زبان][ساکت][خمیازه][سوال]

اس ام اس هاي مثبت!!!

منمشتعلعشقعليمچهكنممن؟! من مشتعل عشق عليّم چه كنم من؟! ----- لطفاً شما هم منفصلشون رو بنويسيد.

من مریمم

هان؟ [سوال] . . . من نمیفهمم [گریه] . . . اصلا نمیخام [قهر] . . . ویشششششششش [عینک]

گلی

اگه میشه درست همین شعر رو ب کامنتین به وبلاگم... حوصله خوندن ندارم....

لیلا-ق

پیش لطیف طلعتش قیمت مه شکسته شد پیش بنفشه خطش ، گل به چمن نهفته شد --------------------------------------------------- شب عیش من غمگین به محنت صبح گشت اما بلطف گهگهینت میشکیبی قلب غمزا را --------------------------------------------------- شب عیشم نهفته گشت بغم گل عیشم نهفته گشت بخار [گل] ------------- ممنون جالب بود